Upphovsrätt

Som lärare kommer du behöva använda olika källor som omfattas av upphovsrätten. På den här sidan finns information och länkar till resurser om upphovsrätt som ger dig stöd i frågan.

Vad är upphovsrätt?

Upphovsrätten består dels av ekonomiska rättigheter, dels av ideella rättigheter.

Med ekonomiska rättigheter menas författares, kompositörers, konstnärers och andra skapande upphovsmäns rättigheter att bestämma hur deras litterära eller konstnärliga verk får användas, mångfaldigas eller göras tillgänglig för allmänheten. Rättighetsinnehavaren kan överlåta rättigheterna eller låta annan nyttja verket. Omfattningen av överlåtelsen eller nyttjanderätten regleras normalt i avtal.

Med ideella rättigheter avses en rätt för upphovsmannen att bli namngiven som upphovsman. Upphovsmannen kan även motsätta sig att verket ändras eller görs tillgängligt i en form eller ett sammanhang som är kränkande för upphovsmannen. Den ideella rätten kan inte överlåtas, men upphovsmannen kan avstå från att hävda sin ideella rätt.

Vad omfattas av upphovsrätten?

För att ett verk ska omfattas av upphovsrätt, måste den ha någon form av verkshöjd, det vill säga den ska ha någon form av självständighet eller originalitet. Kravet på verkshöjd brukar ställas mycket lågt och har inget med kvalitet att göra. Väldigt enkla alster omfattas dock inte av upphovsrätten.

Upphovsrätten är teknikoberoende och omfattar både analoga och digitala verk. Det spelar ingen roll var verket publiceras, på den öppna webben eller på sidor med begränsad åtkomst som till exempel LMS, verket kan ändå omfattas av upphovsrätten.
Verket behöver inte vara fixerat, till exempel nerskrivet, för att få skydd utan även en muntlig föreläsning, ett oförberett tal eller en improvisation är ett verk som skyddas av upphovsrätt.

Exempel på verk inom högskolan som omfattas av upphovsrätt är läroböcker, artiklar, kompendier, studentuppsatser, bilder, föreläsningar och Powerpoint-presentationer.

Vad omfattas inte av upphovsrätten?

Författningar, beslut av myndigheter, yttranden med mera av svenska myndigheter och officiella översättningar av dessa verk omfattas inte av upphovsrätten. Dock omfattas verk såsom kartor, alster av bildkonst, musikaliska verk eller dikter av upphovsrätten när de ingår i något av nämnda dokument.

När uppstår upphovsrätten?

Upphovsrätten är formlös och uppstår automatiskt när verket skapas. Det krävs ingen registrering eller andra formalia för att verket ska omfattas av upphovsrätt. Copyrightsymbolen © har ingen rättslig verkan i Sverige utan fungerar snarare som en påminnelse om upphovsrättsskyddet.

Hur länge varar upphovsrätten?

Upphovsrätten varar som regel under upphovsmannens livstid och 70 år efter hans/hennes död. Om verket har flera upphovsmän, räknas skyddstiden från den sist avlidnes dödsår.

Efter att skyddstiden har löpt ut, kan verket fritt användas.

Maria Juntura
Högskolejurist
Högskoleförvaltningen, Högskolesekretariatet

Maria.Juntura [at] fhs.se