Försvarshögskolans doktorandprogram

Försvarshögskolans doktorandprogram har inrättats bland annat för att driva på den akademiska kunskapsutvecklingen och stärka forskningsanknytningen i officersutbildningen.

Inom de närmaste åren kommer behovet av disputerade medarbetare att öka både inom Försvarsmakten och vid Försvarshögskolan. Försvarsmakten och Försvarshögskolan har identifierat ett antal befattningar inom organisationen speciellt för disputerade, och har ambitionen att detta ska öka över tiden. En målsättning med Försvarshögskolans doktorandprogram är att kunna stödja denna ambition.

Försvarshögskolan ingår sedan 2008 fullt ut i det civila akademiska utbildningssystemet. Målsättningen är att bli en aktör på alla nivåer i detta system, med utbildning på grund-, avancerad, och forskarnivå.