Examenstillstånd och högskoleövergripande frågor kring Officersprogrammet

Här finns information om arbetet med ansökan om examenstillstånd på forskarnivå och om arbetet med högskoleövergripande frågor kring utvecklingen av Officersprogrammet.

Ett centralt mål i Försvarshögskolans vision och forskningsstrategi är att ansöka om och erhålla tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom ett område som svarar mot Försvarshögskolans unika profil. Arbetet med detta mål hänger nära samman med det högskoleövergripande utvecklingsarbete kring Officersprogrammet som bedrivs med anledning av Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvärdering.

Arbetet samordnas genom den av högskoledirektören ledda Arbetsgruppen för uppföljning av åtgärder avseende Officersprogrammet och fortsatt samordning av examenstillståndsarbetet (AG OpEx). I arbetsgruppen, som rapporterar direkt till ledningen, finns företrädare för samtliga organisationsenheter. Beredning sker i flera olika beredningsgrupper och arbetsgruppen samordnar också uppdrag till olika delar av organisationen.

Kontakt

Karl Weigelt
Kvalificerad forsknings- och utbildningshandläggare, fil. dr
Högskoleförvaltningen, Forsknings-, utbildnings- och studentstöd

Karl.Weigelt [at] fhs.se