Anna Lindh-biblioteket

Anna Lindh-bibliotekets webbplats

Bibliotekets uppdrag

  • Stödja och främja den undervisning, forskning och verksamhet som bedrivs av huvudmännen
  • Samordna verksamheten på Huvudbiblioteket på Drottning Kristinas väg och filialen på Karlberg samt biblioteksverksamheten vid Försvarsmaktens högkvarter
  • Samordna publikations- och läromedelsproduktionen vid Försvarshögskolan
  • Samordna informationsförsörjning för utbildning och forskning vid Försvarshögskolan
  • Ge nationellt stöd till Försvarsmaktens fack- och funktionsskolor
  • Handlägga ärenden, underlag och beslut till högskoleledningen inom avdelningens ansvarsområden
  • Handlägga FHS strategiska verksamhetsplanering och utveckling inom avdelningens verksamhetsområden

Bibliotekets mål

  • Vara öppet och tillgängligt samt erbjuda väl utvecklad service som anpassas efter olika kundkategoriers behov
  • Kännetecknas av kompetens, kundorientering och kvalitet i alla processer samt vara ett professionellt stöd till samtliga användarkategorier och huvudmän
  • Vara ledande inom sitt ämnesområde och ta en aktiv roll i nationella, nordiska samt internationella nätverk inom bibliotekssektorn.