Länk till Anna Lindh-bibliotekets webbplats
Länk till Försvarshögskolans Facebook-sida
Länk till Försvarshögskolans Twitter-sida

Försvarshögskolans studentkår

Vi bevakar och tillvaratar de studerandes intressen i frågor som rör bland annat utbildningskvalitet, rättssäkerhet, medinflytande, arbetsmiljö, likabehandling och frihet från diskriminering.

Vad är studentkåren?

Försvarshögskolans studentkår är en demokratiskt sammansatt, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.

Studentkåren är en fristående juridisk person med organisationsnummer 802002-3092. Kåren är alltså formellt sett skild från myndigheten Försvarshögskolan, men har ett nära samarbete med skolan i en lång rad frågor.

Syfte och uppgift

Studentkårens huvudsakliga syfte är att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid högskolan. Kåren åstadkommer detta genom att tillvarata sina medlemmars intressen i frågor som rör bland annat utbildningskvalitet, rättssäkerhet, medinflytande, arbetsmiljö, likabehandling och frihet från diskriminering. Kårens representanter återfinns i de flesta av Försvarshögskolans beredande och beslutande organ, såsom skolstyrelsen, Forsknings- och utbildningsnämnden (FoUN) samt de olika ämnesråden.

Organisation

Kåren drivs av FHS-studenter på frivillig basis utan något arvode. Arbetet leds av kårstyrelsen som väljs på ettårsbasis av medlemmarna vid varje årsmöte. Under styrelsen finns ett antal sektioner som samlar studerande från olika utbildningar och program – civila sektionen, sektionen för grundläggande militär utbildning (GMU), sektionen för högre militär utbildning (HMU) och doktorandsektionen. Det finns även ett antal arbetsgrupper som ansvarar för specifika frågor och uppdrag. Bland dessa finns bland annat en grupp som arrangerar studentkårens årliga arbetsmarknadsdag.

Valspråk och logotyp

Som ett led i kårens arbete mot en tydligare profilering antogs år 2011 en ny logotyp och ett valspråk, utarbetade i samarbete med Riksarkivet. Studentkårens valspråk lyder Praesentia studia securitas futura, vilket ungefär kan översättas som: "Dagens studier – morgondagens säkerhet".

Kontakta kåren

Har du några frågor, kommentarer eller vill veta mer om hur du kan engagera dig inom Försvarshögskolans studentkår? Kontakta oss gärna på karen [at] fhs.se

Kontakta kåren

karen [at] fhs.se