Remiss från Universitetskanslersämbetet om kvalitetssäkring av forskning

28 maj 2018

I juli 2017 fick Universitetskanslersämbetet (UKÄ) uppdraget av regeringen att vidareutveckla det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning så att det även omfattar kvalitetssäkring av forskning.

Idag gör UKÄ fyra typer av granskningar för att säkra kvaliteten i den svenska högskolan:

  • Prövningar av examenstillstånd
  • Tematiska utvärderingar
  • Utbildningsutvärderingar
  • Granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete

UKÄ:s förslag

UKÄ gör bedömningen att forskning redan granskas i tillräcklig omfattning inom komponenterna utbildningsutvärderingar och prövningar av examenstillstånd. Vidare föreslås att forskningens kvalitetssäkring kan vara föremål för en tematisk utredning. Vilka delar som lämpar sig för en sådan utvärdering ska dock utredas vidare.

UKÄ anser att kvalitetssäkring av forskning bör inkluderas i de befintliga granskningarna av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete. Nya bedömningsgrunder ska tas fram men bör formuleras utifrån befintligt lagrum och relevanta internationella riktlinjer och överenskommelser.

UKÄ gör även bedömningen att granskningen av utbildningens respektive forskningens kvalitetssäkring bör ske utifrån separata vägledningar och självvärderingar och resultaten bör redovisas i separata rapporter. Lärosätena ges då relevant återkoppling på det kvalitetssäkringsarbete som bedrivs inom såväl forskning som utbildning. Granskningen bör även ske vid samma tillfälle för att stärka kopplingen mellan utbildning och forskning. Kvalitativa och kvantitativa underlag bör ingå i granskningen som bör ske med hjälp av en oberoende bedömargrupp som UKÄ utser efter nomineringsförfarande.

Implementeringen av kvalitetssäkringen av forskning inom de befintliga lärosätesgranskningarna föreslås ske gradvis med pilotgranskningar som del av det fortsatta metodutvecklingsarbetet.

FHS remissvar ska vara UKÄ tillhanda 29 juni. Ansvarig handläggare vid Försvarshögskolan är Anna Westerberg.

UKÄ:s rapport kvalitetssäkring av forskning - rapportering av ett regeringsuppdrag (PDF, 568 kB)