Kritik mot Försvarshögskolan i UKÄ:s tillsynsrapport

17 augusti 2018

Under våren har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomfört en lärosätestillsyn vid tre lärosäten, Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska institutet. Fokus har varit rättsliga frågor som berörs i Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG).

De områden som UKÄ har granskat är tillgodoräknande, studentinflytande, kurs- och utbildningsplaner, kursvärderingar, anställning av personal samt överklagande och klagomål. Precis innan semestern kom resultatet av lärosätestillsynen. Det är framförallt inom områdena kursvärderingar, studentinflytande och anställning av personal som FHS får kritik.

Kritik inom kursvärdering, studentinflytande och anställning av personal

UKÄ:s kritik handlar om att FHS inte följer högskoleförordningens regler fullt ut. FHS får bland annat kritik för att kursvärderingar inte alltid genomförs och tillgängliggörs för studenter som går på VFU. Vidare måste även FHS vidta åtgärder för att säkerställa att resultatet från kursvärderingar och information om eventuella beslut om åtgärder görs tillgängliga för studenterna.

Inom området studentinflytande får FHS kritik för att högskolan inte har rutiner för att säkerställa studentinflytande när en person bereder eller fattar beslut. Inom området anställning av personal handlar kritiken om att högskolans anställningsordning saknar uppgifter om jämställd representation i Förslagsgruppen för anställningsärenden (FöNA) samt att informationen är bristfällig gällande jämställd representation bland de sakkunniga.

Resultatet från lärosätestillsynen tas vidare till UKÄ:s kvalitetsgranskning av FHS som påbörjas i september. I självvärderingen kommer FHS att redogöra för hur vi ser på resultatet från lärosätestillsynen. Vidare kommer lärosätestillsynen att användas som ett av underlagen när bedömarna i kvalitetsgranskningen väljer vilka fördjupningsområden som de ska granska närmare.

Läs FHS tillsynsrapport här. (PDF, 227 kB)