FHS hedrade general Carl von Cardell på hans dödsdag

18 september 2018

För att uppmärksamma att det är 200 år sedan Carl von Cardell inrättade Högre artilleriläroverket, grunden till det som idag är FHS, genomfördes igår en kransnedläggning på Cardells grav. På plats var rektor Romulo Enmark som höll tal och Olle Ljung, Ronny Modigs, Robert Egnell, Sten Munck af Rosenschöld och Ewa Skoog Haslum.

General Carl von Cardell betraktas som initiativtagare till högre officersutbildning i Sverige genom skapandet av Högre Artilleriläroverket 1818. Inom ramen för FHS 200 år hedrade Försvarshögskolan general Carl von Cardell på hans dödsdag 17 september genom kransnedläggning vid hans grav vid Hedvig Eleonora kyrka. Inför en delegation bestående av bl.a. vicerektor, högskoledirektör och chefen ISSL talade rektor om Cardells insatser. De blågula banden på kransen bär inskriptionen "Carl von Cardell, Högre Artilleriläroverkets skapare, 1818 – 2018".

Vem var Cardell?

Carl von Cardell föddes i den mecklenburgska staden Demmin1764. Hans militära bana inleddes som löjtnant i den preussiska ingenjörkåren 1786, men han sökte sig snart till artilleriet. 1789 gick han i svensk tjänst och blev 1792 kompanichef vid den bataljon som var förlagd till Pommern. Men han sökte sig återigen till artilleriet och till den i Stralsund förlagda bataljonen. Där utnämndes han till major i armén och chef för den ridande brigad som tillkommit på hans initiativ och som han själv fick organisera.

Redan nu blev Cardell känd för sin organisationsförmåga. Han hade följt det preussiska artilleriets utveckling. Cardell befordrades till överstelöjtnant vid Wendes artilleriregemente, överste i armén, konungens generaladjutant och deltog i kriget i Pommern 1806 – 07 som chef för Wendes regemente.

Ut i fält

Under 1813 års krig mot Napoleon förde von Cardell befälet över det så kallade reservartilleriet, vilket bestod av ridande batterier ur Wendes-, och åkande divisioner ur Svea artilleriregemente. Dessa förband nådde under Cardells ledning stora framgångar, bl. a. vid slaget vid Dennewitz den 6 september. Detta segernamn är inskrivet i guld i Wendes artilleriregemente (A 3) standar. Cardell befordrades till generalmajor för sina insatser. Kriget mot Napoleon avslutades i oktober 1813 med segern vid Leipzig. Under kriget 1814 mot Norge, som vägrade att acceptera Kielfredens bestämmelse, deltog Cardell som chef för fältartilleriet. Detta tre veckor långa fälttåg blev Sveriges sista krig.

Högre Artilleriläroverket

Efter Cardells hemkomst till Sverige anmälde han till Konungen att åtgärder erfordrades för att förbättra det svenska artilleriet. Med nådigt brev i april 1815 fick han order att inkomma med förslag som på bästa sätt skulle gynna artilleriets utveckling. Planen skulle även omfatta ett läroverk. Cardell förordnades den 23 januari 1816 till generalfälttygmästare. I denna egenskap kunde han inkomma med ett underdånigt memorial där han föreslog inrättandet av ett Högre Artilleriläroverk. Samtidigt föreslog han att staten skulle inköpa egendomen Marieberg som förläggningsplats för Högre Artilleriläroverket samt att där också uppföra Kronans Metalstyckegjuteri, dvs en fabrik där man tillverkar kanoner och eldhandvapen.

Kungl. Maj:t utfärdade den 24 februari 1818 bestämmelser för det nya artilleriläroverkets organisation i överensstämmelse med general Cardells förslag. Läroverket öppnades den 1 oktober med Carl von Cardell som styresman. Carl von Cardell avled i Stockholm den 17 september 1821.

Läs gärna mer om FHS historia här.