Granskning av FHS system för kvalitetssäkring

5 december 2018

I september startade UKÄ:s granskning av FHS kvalitetssäkringsarbete och FHS lämnade in sin självvärdering till UKÄ den 3 december. Under våren kommer en bedömargrupp göra två besök vid FHS som en del av granskningen.

Fokus för granskningen är hur väl FHS kvalitetssäkringsarbete, inklusive uppföljnings-, åtgärds- och återkopplingsrutiner, bidrar till att säkra och utveckla utbildningarna på samtliga nivåer på ett systematiskt sätt. En oberoende bedömargrupp har tillsatts för granskningen.

Granskningen görs utifrån sex bedömningsområden.

 • styrning och organisation
 • förutsättningar
 • utformning, genomförande och resultat
 • jämställdhet
 • student- och doktorandperspektiv
 • arbetsliv och samverkan

Det underlag som bedömargruppen utgår från i sin bedömning är:

 • Självvärdering
 • Studentinlaga som skrivs av studentkåren
 • Två platsbesök
 • Fördjupningsspår (stickprov på hur kvalitetsarbete fungerar i praktiken)
 • Resultatet från den lärosätestillsyn som genomfördes VT18
 • Ev. övrigt underlag som t.ex. statistik, utbildningsutvärderingar, examenstillståndsprövningar

FHS lämnar in sin självvärdering till UKÄ den 3 december. Datumen för de två platsbesöken är redan bestämda. Första besöket blir den 12 mars och andra besöket den 7-8 maj. Vid platsbesöken kommer bedömarna bland annat att vilja träffa högskolans ledning, ledningen för MPL, ISSL, MVI, FoUN, lärare och studenter.

Det samlade omdömet av lärosätets kvalitetssäkringsarbete ges på en tregradig skala: godkänt kvalitetssäkringsarbete, godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll och ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete. Resultatet från granskningen väntas komma hösten 2019.

Bakgrund

I Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) nationella kvalitetssäkringssystem som presenterades hösten 2016 framgår att lärosätena och UKÄ har ett gemensamt ansvar för att högskoleutbildningarna ska hålla hög kvalitet. Därför är lärosätenas egna interna arbete med att säkra kvaliteten viktigt och något som UKÄ granskar.

Alla universitet och högskolor får sitt kvalitetssäkringsarbete granskat under perioden 2017-2022. FHS granskas nu samtidigt som de mindre lärosätena GiH, Röda korsets högskola, Sophiahemmets högskola och Ersta Sköndal Bräcke högskola.