Semester, ledighet och frånvaro

För personliga frågor, kontakta alltid HR.

Semester

Semesterplaner för huvudsemesterperioden (juni-november) upprättas och fastställs i samråd med arbetstagarorganisationerna årligen före 1:a april. Kompletterande semesterplanering för perioden december-maj ska vara genomförd 15:e november

Du som är under 30 år har 28 betalda semesterdagar per år, du som är över 30 år har 31 betalda semesterdagar och du som är över 40 år har 35 betalda semesterdagar per år.

Alla ledigheter som överstiger två veckor (förutom sjukdom och semester) ansöker du om i Agresso. Lathund finns under Stöd/Agresso

Tjänstledighet

Tjänstledighet som avser mer än två veckor tillstyrks av chef för organisationsenhet och beslutas av HR-chefen. Beslut om löneförmåner under tjänstledigheten tas av HR-chefen.

Anställda som har behov av tjänstledighet för kortare tid (upp till två arbetsveckor) gör framställan till personalansvarig chef som beslutar, ev i samråd med HR-chef.

Vård av barn

Vid vård av barn ska anmälan göras till närmaste chef samt till Löneavdelningen (lon-res [at] fhs.se). Ledigheten redovisas i efterhand i egenrapportering.

Föräldraledighet

Har du barn som är yngre än ett och ett halvt år har du rätt att vara helt ledig från arbetet. Du som är adoptivförälder har rätt att vara helt ledig från ditt arbete under ett och ett halvt år räknat från den tidpunkt då du fick barnet i din vård.

Du som har ett barn under åtta års ålder eller barn som inte har slutat första skolåret, har rätt att förkorta den normala arbetstiden med upp till en fjärdedel. Det innebär att du till exempel kan arbeta sex timmar om dagen i stället för åtta.
Nya regler gäller från 2014-01-01 så kontrollera vad som gäller för ditt barn på www.fk.se.

Du har också rätt till ledighet i samband med uttag av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Du bör anmäla till arbetsgivaren att du ska vara föräldraledig senast två månader innan om inget annat har avtalats.

Varje förälder har rätt att vara ledig med stöd av föräldraledighetslagen och även adoptivföräldrar omfattas av föräldraledighetslagen. Rätten till föräldraledighet beskrivs vidare i Föräldraledighetslagen.

Hur länge behöver jag ha varit anställd för att få vara föräldraledig?

Rätten att vara föräldraledig finns från och med anställningens första dag. Du kan fördela ledigheten på flera perioder. Du har rätt att ta ut en sammanhängande ledighet eller att dela upp ledigheten på högst tre perioder varje kalenderår. Om du och din arbetsgivare är överens kan du dela upp ledigheten på fler perioder.

Anmälan till arbetsgivaren

När du ska vara föräldraledig från ditt arbete, måste du senast två månader i förväg anmäla detta till din arbetsgivare. Du anmäler samtidigt hur länge du vill vara ledig. Vill du avbryta din ledighet tidigare än planerat, ska du meddela din arbetsgivare om detta. Arbetsgivaren kan inte skjuta på din återgång i arbete mer än en månad.

Tjänstledighet för studier

Rätt till tjänstledighet för studier återfinns i Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Har du som arbetstagare vid ledighetens början varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren har rätt till ledighet för studier.

Arbetstagare som vill deltaga i utbildning, vilken till väsentlig del avser fackliga eller med facklig verksamhet sammanhängande frågor, har rätt till ledighet även om han ej har uppnått den anställningstid som har föreskrivits i första stycket i Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.

Arbetsgivare har rätt att uppskjuta ledighet till senare tid än arbetstagaren har begärt. Vill arbetsgivaren uppskjuta ledigheten, ska han genast underrätta arbetstagaren om uppskovet och skälen för detta.

Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal beträffande den kategori som arbetstagaren tillhör, ska underrättelse om uppskovet genast lämnas förutom till arbetstagaren också till berörd lokal arbetstagarorganisation. Arbetstagarorganisationen har rätt att inom en vecka efter det att underrättelse lämnades påkalla överläggning med arbetsgivaren om uppskovet.

Tjänstledig för att pröva annat arbete

Den som har en anställning som omfattas av det statliga kollektivavtalet (Villkorsavtal, Villkorsavtal-T) får samtidigt vara ledig för att ha en annan sådan anställning.

Den som har en tillsvidareanställning som omfattas av kollektivavtalet (se Villkorsavtal, Villkorsavtal-T) kap 1 § 9-11 på www.arbetsgivarverket.se) ska beviljas ledighet, dock längst två år (längre tid om man har en anställning som får tidsbegränsas enligt högskoleförordningen) för att ha en annan anställning som omfattas av avtalet för bestämd tid eller tills vidare längst till en viss punkt. Om arbetsgivaren finner att särskilda skäl föreligger kan längre ledighet beviljas.

Arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet ska underrätta arbetsgivaren minst lika lång tid i förväg som motsvarar arbetstagarens uppsägningstid, dock högst två månader.

Även i andra fall än ovan får en arbetstagare vara ledig för att ha en annan anställning, om arbetsgivaren medger detta. En sådan ledighet får omfatta högst sex månader, om inte arbetsgivaren anser att det finns särskilda skäl för längre ledighet.